Ι. Μαρκάκη 9, Κουμπές Χανιά
Δευτέρα – Παρασκευή 08:00π.μ.-16:00μ.μ.
28210 94433/ 83167/ 72093  Fax: 2821097410

Ενημέρωση για κάμερες

Ενηµέρωση για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µέσω Συστήµατος Βιντεοεπιτήρησης

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:

Συνεταιρισµός Φανοποιών και Βαφέων Αυτοκινήτων Χανίων (ΣΕΦΒΑΧ Συν. Πε.), Ι. ΜΑΡΚΑΚΗ 9 ( ΚΟΥΜΠΕΣ),731 34,ΧΑΝΙΑ, Α.Φ.Μ. 096144906 ∆ΥΟ ΧΑΝΙΩΝ, Τηλ. +30 28210 94433 / 72093

 1. Σκοπός επεξεργασίας και νοµική βάση:

Χρησιµοποιούµε σύστηµα βιντεοεπιτήρησης µε σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόµων συµφερόντων που επιδιώκουµε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠ∆).

 1. Ανάλυση εννόµων συµφερόντων

Το έννοµο συµφέρον µας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουµε τον χώρο µας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνοµες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού µας και τρίτων που νοµίµως ευρίσκονται στον επιτηρούµενο χώρο. Συλλέγουµε µόνο δεδοµένα εικόνας και περιορίζουµε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαµε ότι υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα τέλεσης παράνοµων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στα ταµεία µας και στην είσοδο, χωρίς να εστιάζουµε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρµετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαµβάνεται η εικόνα, περιλαµβανοµένου του δικαιώµατός τους στον σεβασµό των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Αποδέκτες

Το τηρούµενο υλικό είναι προσβάσιµο µόνο από το αρµόδιο / εξουσιοδοτηµένο προσωπικό µας που είναι επιφορτισµένο µε την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, µε εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρµόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνοµικές αρχές όταν περιλαµβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση µιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρµόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνοµικές αρχές όταν ζητούν δεδοµένα, νοµίµως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύµα ή τον δράστη µιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδοµένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

 1. Χρόνος τήρησης

Τηρούµε τα δεδοµένα για επτά (7) ηµέρες, µετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόµατα. Σε περίπτωση που στο διάστηµα αυτό διαπιστώσουµε κάποιο περιστατικό, αποµονώνουµε τµήµα του βίντεο και το τηρούµε έως και έναν (1) µήνα ακόµα, µε σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νοµικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόµων συµφερόντων µας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουµε το βίντεο έως και τρεις (3) µήνες ακόµα.

 1. ∆ικαιώµατα των υποκειµένων των δεδοµένων

Τα υποκείµενα των δεδοµένων έχουν τα εξής δικαιώµατα:

 • ∆ικαίωµα πρόσβασης: έχετε δικαίωµα να µάθετε αν επεξεργαζόµαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
 • ∆ικαίωµα περιορισµού: έχετε δικαίωµα να µας ζητήσετε να περιορίσουµε την επεξεργασία, όπως για παράδειγµα να µη διαγράψουµε δεδοµένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νοµικών αξιώσεων.
 • ∆ικαίωµα εναντίωσης: έχετε δικαίωµα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
 • ∆ικαίωµα διαγραφής: έχετε δικαίωµα να ζητήσετε να διαγράψουµε δεδοµένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώµατά σας στέλνοντας επιστολή στην ταχυδροµική µας διεύθυνση ή καταθέτοντάς µας οι ίδιοι το αίτηµα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση του καταστήµατος. Για να εξετάσουµε ένα αίτηµα που σχετίζεται µε την εικόνα σας, θα πρέπει να µας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εµβέλεια των καµερών και να µας δώσετε µια εικόνα σας, ώστε να µας διευκολύνει στον εντοπισµό των δικών σας δεδοµένων και στην απόκρυψη των δεδοµένων τρίτων εικονιζόµενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουµε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις µας για να σας επιδείξουµε τις εικόνες στις οποίες εµφανίζεστε. Επισηµαίνουµε επίσης ότι η άσκηση δικαιώµατος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άµεση διαγραφή δεδοµένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουµε αναλυτικά το συντοµότερο δυνατόν, εντός των προθεσµιών που ορίζει ο ΓΚΠ∆.

 1. ∆ικαίωµα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδοµένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωµα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρµόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

© Copyright 2022. All rights reserved. Σχεδιασμός: THE DESIGN BAR | Yλοποίηση: TRP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram